O SITP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

Jesteśmy organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. SITP jest Stowarzyszeniem samorządnym, samofinansującym się, zrzeszającym inżynierów, techników pożarnictwa, a także osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie i związane zawodowo
z ochroną przeciwpożarową.

Celem stowarzyszenia jest:

szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej,

popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej członków Stowarzyszenia,

organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia,

integracja środowiska SITP.


Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłaszania referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową, w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Od 2002 r. SITP wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa”. Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Oddział Gdański SITP

Odział Gdański SITP powstał w 1984 r. Pierwszym Prezesem Zarządu Oddziału był Kol. Tadeusz Szmytke 1984-1989

W następnych latach oddziałowi przewodniczyli :

Kol. L. Rudziński 1989-1994

Kol. Stefan Bernatek 1994-1996

Kol. Tadeusz Kuchciński 1996-2005

Kol. Piotr Mechliński 2005-2016

Kol. Marek Zabrocki 2016-2021

Obecnie oddział posiada następujących członków wspierających – firmy:

AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o.,

GRAS Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe.

SCROL Sp. z o.o.,

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.,

Mercor S.A.,

FLAKT WOODS,

Skontaktuj się z nami